Wedstrijdreglement Driver Day Powered by Volvo Trucks

Mooiste Truck Truckshow 19/5/2019

 1. Volvo Trucks Belgium, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel organiseert een wedstrijd waarbij bezoekers van de Driver Day powered by Volvo Trucks kunnen in 2 categoriën stemmen op de mooiste truck, die gedurende het evenement staat tentoongesteld.
  Per categorie winnen de 3 eerst plaatsen:
  - Eerste prijs: Exclusief weekend in Gent voor 2 personen, met een overnachting in het NH Gent Belfort hotel (of alternatief, afhankelijk van de datum), inclusief ontbijt en parking voor 1 auto. ‘s Avonds diner en 2 zitjes voor een voetbalmatch van AA Gent. Datum in overleg te bepalen.
  - Tweede prijs: Voucher voor Volvo Trucks merchandise ter waarde van 250€.
  - Derde prijs: Voucher voor Volvo Trucks merchandise ter waarde van 125€

 2. Aan deze wedstrijd kan iedere meerderjarige persoon met domicilie in België of het groot hertogdom Luxemburg deelnemen. Met uitsluiting van de vaste en tijdelijke medewerkers van Volvo Group Belgium NV, de adviesverlenende- en publiciteitskantoren alsook hun gezinsleden (d.w.z. leden van eenzelfde gezin en personen die samenwonen op éénzelfde adres). De organisator behoudt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd. De wedstrijd is niet gelinkt aan een aankoopverplichting. 

 3. De deelnemer dient zijn truck op voorhand te hebben ingeschreven via de website van Volvo Trucks Belgium. Na goedkeuring door de organisatie, kan de truck deelnemen aan de Truckshow op de Driver day Powered by Volvo Trucks. De truck dient aanwezig te zijn op de eventlocatie, Smalleheerweg 31, 9041 Gent op 19/5/2019 voor 11u. De organisator behoudt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen uit de wedstrijd te verwijderen.

 4. De wedstrijd loopt enkel op 19/5/2019.

 5. Geldig stemmen op de mooiste truck kan alleen door bezoekers van het evenement op de dag zelf via het internet stemformulier. De stemmer dient het stemformulier zelf duidelijk en volledig in te vullen. Elke truck heeft een nummer achter het venster van de cabine liggen. De stemmer dient per categorie 5 punten te geven aan de truck die hij het mooiste vindt, 3 punten aan zijn tweede favoriet en 1 punt aan zijn derde keuze. Stemmen is mogelijk p 19/5 tot 16u00.
  Opgelet!
  De stemmer mag per categorie maximaal aan 1 truck 5 punten geven, aan 1 truck 3 punten en aan 1 truck 1 punt. Als hij/zij aan meer dan 3 trucks punten geeft, wordt zijn stem gediskwalificeerd. Ook als hij/zij meer dan 1 keer stemt, wordt zijn stem gediskwalificeerd.

 6. De 3 winnaars per categorie van de Truckshow zijn diegenen met de meeste punten. De winnaars worden publiekelijk uitgeroepen op 19/5/2019 tijdens het evenement om 16u30. Daarna zullen hij/zij schriftelijk (per mail) verwittigd worden en dit ten laatste op 20/05/2019. De gewonnen prijs kan niet overgedragen worden aan derden, en wordt in geen geval omgeruild noch omgewisseld in geld (ook niet gedeeltelijk). Bij persoonlijke overhandiging van de prijs, dient de winnaar zijn identiteit te verrechtvaardigen. De prijzen zullen bij de aangeduide dealer kunnen worden afgehaald.

 7. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Volvo Group NV kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
  • transmissies via het internet
  • slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

  De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.
  Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de sites van Volvo Group en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.
  De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te wijzigen en elke aangekondigde datum te wijzigen. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is hij niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars. Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden tijdens de wedstrijd, na kennisgeving door Volvo Trucks Belux. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

 8. De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Volvo Trucks Belux die houder is van het bestand. Zij kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. U heeft toegangsrecht en een verbeteringsrecht bij Volvo Trucks Belux met betrekking tot deze gegevens confrom de GDPR wetgeving. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. (wet van 11-12-1998)

 9. Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, mits toevoeging van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, te versturen naar Volvo Trucks Belux, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel.

 10. Er wordt geen correspondentie gevoerd omtrent de uitvoering, het verloop of de afwikkeling van de wedstrijd, noch schriftelijk, noch telefonisch. 

 11. Indien de uitslag ex aequo is, dan zullen, dmv trekking de winnaars bepaald worden.

 12. Volvo Trucks Belux oefent controle uit op het verloop van de wedstrijd en heeft de definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Tevens kan hij beslissingen nemen die, voortvloeiend uit alle omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de wedstrijd kunnen inhouden. Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan de wedstrijd, verbinden de deelnemers zich ertoe, zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van de organisator. Aan het huidige reglement kunnen er op beslissing van de organisator toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. De beslissingen van de organisator zijn ongeacht de omstandigheden steeds onherroepelijk.

 13. Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Volvo Group Belgium. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisator. Elke uitspraak is bindend.